วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Welcome to 21st Century

ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21 : การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลต่อกระบวนทัศน์ทางการศึกษา

 

 

จากยุคสู่ยุคจนมาถึงยุคดิจิตอลในศตวรรษที่21นั่น ได้มีการพัฒนาความก้าวหน้า ด้านการคมนาคมขนส่ง การติดต่อสื่อสาร รวมถึงเทคโนโลยี อันแสดงถึงความเจริญเติบโตที่สัมพันธ์กันกับด้านเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชน หน่วยธุรกิจ รัฐบาล ทั้งทั่วโลก

ยุคแห่งการใช้เทคโนโลยีนั่นการศึกษาย่อมปรับเปลี่ยนระบบการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยยึดหลักความรู้พื้นฐาน ให้เด็กมีความรู้รอบด้าน สามารถแก้ปัญหาได้ มีความคิดอย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตและการเรียนรู้นั่น เราจะต้องทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเพื่อที่เราจะได้ก้าวไปพร้อมกับสังคมโลก 

ในด้านการศึกษาได้เข้ามามีบทบาทต่อกระบวนทัศน์ทางการศึกษาโดยเน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และครูมีหน้าที่ชี้แนะแนวทางการคิดอย่างมีวิจารญาณและสร้างสรรค์ แนะนำแหล่งความรู้ต่างๆให้เด็กโดยการเชื่อมโยงเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเป็นสื่อในการเรียนการสอน อาทิเช่น อินเตอร์เน็ต มัลติมิเดีย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ โดยที่การเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องเรียนที่ห้องเรียนเพียงอย่างเดียว เราสามารถหาความรู้ได้จากทุกที

ในขณะเดียวกันประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับกระบวนทัศน์ทางการศึกษาโดยเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีโดยมีนโยบายแจกแท็บเล็ตให้เด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ตามโครงการ One Tablet PC Per Child เพื่อมิติใหม่ทางการศึกษาของชาติให้ทันสมัยเทียบเท่ากับต่างประเทศและเพื่อให้เด็กไทยได้มีความรู้ ความสามารถที่ทันสมัย กว้างขวางทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก

"เห็นได้ว่าเทคโนโลยีเข้ามาหลอมรวมเข้ากับการดำรงชีวิตของเราในทุกๆด้าน โดยเฉพาะทางด้านการศึกษามีการปรับเปลี่ยนโดยที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ส่วนตัวแล้วคิดว่าเทคโนโลยีจะช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น รับรู้ข่าวสารได้ทันถ่วนถี่และทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งยังช่วยสร้างเกาะป้องกันให้เด็กมีกระบวนการคิด แก้ปัญหาได้ตามหลักความรู้พื้นฐาน"

อ้างอิง : http://th.wikipedia.org/wiki